Vase meiping Chine, province du Jiangxi, fours de Jingdezhen