Le Tîrthankhara Rishabhanâtha Uttar Pradesh (Inde du Nord), Khajurâho