Portrait de Cho Man-Yong, dignitaire de haut rang Signé Yi Han-Ch'ol